HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE GRENSRUITERS

Binnen de R.V. en P.C., de Grensruiters zijn er enkele regels waar onze leden zich aan dienen te houden. Dit om de veiligheid in en rondom de manege te kunnen garanderen.

Artikel 1         Leden:

Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij de ledenadministratie van de vereniging. De ledenadministratie beslist, in dien nodig in overleg met het bestuur over het verzoek. Een afwijzende beslissing dient schriftelijk ter kennis van de verzoeker worden gebracht met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene vergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen een maand na de dag van ontvangst van het bericht van afwijzing. De algemene vergadering beslist over het beroep in haar eerstvolgende vergadering.

De leden zijn op te splitsen in meerdere categorieën.

 • Leden, dit zijn zowel pony als paardenleden welke wekelijks gebruik mogen maken van de lessen, onbeperkt gebruik mogen maken van de accommodatie en stemrecht hebben (voor ponyclub leden geldt dat de ouders/verzorgers stemrecht hebben).
 • Niet rijdende leden, deze leden mogen net als de startkaart leden geen gebruik maken van de accommodatie.
 • Startkaart leden, deze leden mogen geen gebruik maken van de lessen en geen gebruik maken van de accommodatie. Deze startkaart leden zijn puur lid om uit te kunnen komen op wedstrijden.
 • Donateurs, donateurs mogen de algemene vergadering bijwonen; zij hebben daar geen stemrecht.
 • Ereleden, Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. En hebben dus wel stemrecht.

Artikel 2         Contributie en Entreegeld:

De contributie en entreegeld, te betalen door de leden, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Naast de contributie is er een zo genoemde vrijwilligers bijdrage, een ieder die vrijwilligers werk doet voor de Grensruiters krijgt een vooraf gesteld bedrag terug. Het aantal uren en het bedrag wordt ook vast gesteld tijdens de ledenvergadering.

Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de leden in een aantal categorieën ingedeeld, te weten:

 • rijdende leden
 • niet-rijdende leden
 • ponyclubleden
 • Donateurs
 • startkaartleden

De contributie wordt per kwartaal d.m.v. automatische incasso afgeschreven. Het is verplicht de contributie te voldoen middels automatische incasso. Bij het niet tijdig betalen of het storneren van de automatische incasso (bv door onvoldoende saldo) zullen aanmaningskosten in rekening gebracht worden.

Personen die zich aanmelden als lid van de rijvereniging dienen entreegeld te betalen.

Artikel 3         Opzeggingen:

Het opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk gedaan te worden, bij diegene die de ledenadministratie verzorgt. Dit kan alleen per kwartaal gedaan worden. Indien men te laat afmeld moet het gehele kwartaal voldaan worden aan contributie.

Artikel 4         Voorzitter:

De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen.

 • Hij/zij leidt de vergadering volgens de agenda.
 • Hij/zij geeft gelegenheid aan de leden om hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt.
 • Indien een lid zich niet houdt aan het onderwerp of zich misdraagt, is de voorzitter bevoegd dit lid het woord te ontnemen.
 • Hij/zij kan de vergadering schorsen zolang als nodig is i.v.m. het aan de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van de meerderheid der aanwezige leden dient de vergadering onmiddellijk hervat te worden.

Artikel 5         Bestuursvergaderingen:

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter of van tenminste twee andere bestuursleden.

Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris die verantwoordelijk is voor:

 1. het samenstellen van de notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen.
 2. het tijdig uitnodigen van de te houden en van agenda voorziene bestuurs- en algemene vergaderingen.
 3. het voeren van correspondentie namens het bestuur.
 4. het bijhouden van het archief
 5. het opstellen van een jaarverslag waarin opgenomen o.a. de diverse activiteiten van de vereniging.
 6. alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris behoort en onder zijn/haar verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.

Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester die verantwoordelijk is voor:

 1. het beheer der financiële middelen van de vereniging.
 2. het innen van contributies en donaties i.s.m. de ledenadministratie
 3. het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging aangegaan.
 4. het tijdig voor de betreffende algemene vergadering, bij het bestuur, in te dienen ontwerp balans en staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering.
 5. het tijdig voor de betreffende algemene vergadering, bij het bestuur, in te dienen ontwerp begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering.

Artikel 6         Algemene vergadering:

De algemene vergadering kan slechts beslissen over zaken die op de agenda van de betreffende vergadering staan.

 • Een algemene vergadering wordt op een zodanig tijdstip belegd dat daarin de agenda van de algemene vergadering van het kringbestuur en de Regio, waarbinnen de vereniging krachtens artikel 13, lid 1 van de statuten is opgenomen, besproken kunnen worden.

In deze vergadering worden de nodige stemmingen verricht.

Artikel 7         Stemmingen:

Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene vergadering een stembureau aan van twee leden buiten het bestuur.

Artikel 8         Lessen:

Regelmatig, doch tenminste jaarlijks, wordt het les- c.q. leerprogramma door het bestuur vastgesteld in overleg met de instructeur/instructrice.

Indien een ruiter zich meerdere malen achter elkaar niet afmeld voor zijn of haar les dan vervalt zijn of haar basisplaats. Een ander mag dan in deze plek komen, dit om te lange wachttijden te vermijden. Indien iemand zich netjes tijdig afmeld is dit uiteraard niet het geval.

Het is niet mogelijk, indien men verhinderd is, te ruilen van lessen. Een persoon of een paard zit in de les en deze moeten hierin ook blijven. Een persoon kan dus wel een ander paard mee naar de eigenles meenemen, of het paard een andere ruiter. Onderling wisselen van plek is niet toegestaan.

Artikel 9         Wedstrijden:

Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden worden nader geregeld in het wedstrijdreglement van de Federatie. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen m.b.t. het deelnemen aan wedstrijden.

Artikel 10       Publiciteit:

Het bestuur informeert de leden, zo mogelijk schriftelijk, over voor hen van belang zijnde aangelegenheden. Een goede PR wordt gezien als belangrijke doelstelling van het verenigingsbeleid, te verzorgen door het bestuur. 

Artikel 11       Gebruik van de accommodatie

Om veilig gebruik te kunnen maken van de accommodatie gelden voor al onze leden de volgende regels:

 1. Het rijden is geheel op EIGEN RISICO.
 2. Iedereen is verplicht tijdens het rijden in de binnen- en buitenbakken een driepunts-                    veiligheidscap te dragen.
 3. Alle paarden en pony’s die ons terrein betreden dienen correct ingeënt te zijn.
 4. Longeren van paard/ pony is in de rijbak niet toegestaan. Uitzondering hierop is:
  1. Indien men alleen van de manege gebruik maakt of
  2. In goed overleg met de aanwezigen welke in de manege rijden/ willen rijden.
 5. Gaat men in de manege springmateriaal gebruiken, dan dient dit na gebruik weer te worden verwijderd uit de rijbak.

Op het moment dat er al hindernismateriaal staat, vanwege springles, dan mag men dit niet opruimen / verplaatsen, tenzij men het zelf weer terug zet op de plek waar het stond.

 1. Leden jonger dan 18 jaar mogen alleen onder verantwoorde begeleiding gebruik maken van de manege en buitenbak.
 2. Wordt er materiaal beschadigd of gebroken dient dit te allen tijde te worden gemeld aan het bestuur van R.V. en P.C. “De Grensruiters”.
 3. De mest, welke uit de trailer valt bij het in- en uitladen van paard/ pony en op de

opzadelplaats, dient in de kruiwagen of in de mestcontainer te worden gedeponeerd. Mest dient ook uit de bak opgeruimd te worden, rijd ook niet door de mest heen, dit om de bodem zo lang als mogelijk goed te houden.

 1. Bij het stappen in de manege gaat ruiter met paard/ pony van de hoefslag af.
 2. Bij het passeren (van tegemoet komende ruiter) in de manege dient men RECHTS te houden, dus linkerschouder aan linkerschouder.
 3. Het “crossen” met paard/ pony is niet toegestaan. Dit geldt voor het hele terrein.
 4. Buiten de lessen om mogen er maximaal vijf ruiters/ amazones tegelijk gebruik maken van de binnenbak.
 5. Het paard/ pony bestijgt men in de rijbak. Na het rijden ook afstijgen in de bak. Het is niet toegestaan op een paard/pony door de deur naar binnen te komen.
 6. De sleutel van de binnenmanege is strikt persoonlijk en dient niet te worden uitgewisseld.
 7. Introducés mogen geen gebruik maken van de manege (ook niet van de buitenbak of weides).
 8. De binnenmanege dient na gebruik te worden afgesloten. Is bij het verlaten van de binnenmanege nog iemand aanwezig, vraag dan of deze een sleutel bij zich draagt. Dit om sleutelmisverstanden te voorkomen. Controleer eveneens of de verlichting uit is.
 9. Bij de leswisseling blijft iedereen in de bak tot alle ruiters van het volgende uur in de bak zijn. Pas dan kunnen de ruiters die klaar zijn de bak verlaten, zodat er voor de bak genoeg ruimte is.
 10. Na de les dienen de paarden zo snel mogelijk in de trailer gezet te worden zodat er weer plaats is voor paarden die nog een les moeten volgen.
 11. Fietsen dienen te worden geplaatst in het fietsenrek.
 12. Na het rijden in de binnenbak de hoeven van het paard/pony goed uitkrabben en het zand voor de bak even opvegen. Ook de mest in de binnenbak/buitenbak dient verwijderd te worden. De kruiwagen dient regelmatig geleegd te worden in de mest container, laat dit niet altijd aan dezelfde over.
 13. Parkeerplekken voor auto’s met trailers zijn er aan de zijkant van de manege, zet de auto’s daar zo netjes mogelijk neer zodat iedereen er kan staan. Het is niet de bedoeling bij de dressuurbak te parkeren met auto en trailer en ook niet voor de manege. Enkel personenauto’s kunnen voor de manege staan en bij de opslagloods van hindernissen.
 14. Honden zijn alleen toegestaan mits aangelijnd, in de kantine zijn geen honden toegestaan. Uitzondering hierop zijn geleidehonden, welke wel toegestaan zijn.
 15. Het is zowel in de kantine als in de binnenbak niet toegestaan om te roken. Buiten is dit uiteraard wel toegestaan mits de sigarettenpeuken netjes weggegooid worden.
 16. De trailerklep dient altijd dichtgedaan te worden. Dit om te verkomen dat iemand deze niet ziet en erover struikelt.

Nog enkele tips:

–          Zorg ervoor dat je samen met je paard/pony in het donker goed te zien bent in het verkeer.

–          Het parkeren van auto’s voor het fietsenrek is niet echt handig: Laat s.v.p. ruimte vrij!!!!

–          Mocht je verhinderd zijn voor je les, meld je dan ruim van tevoren af bij de desbetreffende persoon.

–          De manege moet regelmatig gesleept worden met de kantsleep, dit om een diepe hoefslag te voorkomen. Laat dit werk niet altijd aan dezelfde over!

–          Opmerkingen omtrent het gebruik van de manege zijn van harte welkom bij het bestuur

van R.V. en P.C. “De Grensruiters”.

Artikel 12       Wijzigingen:

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de algemene vergadering tot stand worden gebracht; zij dienen met tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen te zijn aangenomen. Wijzigingen van dit huishoudelijke reglement dienen ter informatie aan het bestuur van de Federatie te worden voorgelegd.

Artikel 13       Slotbepaling:

Ingeval een of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk mochten blijken te zijn, evenals in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.

Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar van dit reglement alsmede op de aanvulling c.q. wijzigingen daarop.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 15 oktober 2014

Handtekening secretaris en voorzitter: